Positief Gezond

De Heulenaar - Praktijk voor alternatieve geneeskunde

Vergoeding meestal via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

De Solfeggio toonladder als hulpmiddel voor innerlijke groei en bevrijding.

Waar NES Health curatief wordt ingezet bij verstoringen van de chakra’s, de meridianen, de organen en de daarmee gepaard gaande mentale en emotionele verstoringen, zo worden de Solfeggio frequenties ingezet om de trilling van het hele bodymindspirit-complex te verhogen en je in harmonie te brengen met de wereld om je heen en het universum.

De laatste jaren gaan de aarde en haar bewoners door een fase van verandering. Deze verandering heeft bij velen geleid tot innerlijke groei, of zal dit nog doen.

Veel mensen en dieren voelen dat dit proces gaande is, maar ook voor hen die zich hier niet van bewust zijn is dit een tijd van transformatie. Deze verandering heeft ingrijpende gevolgen voor iedereen, zowel op het fysieke, als het mentale, als het emotionele als het spirituele vlak. Een hulpmiddel dat je in staat stelt om beter en gemakkelijker met de gevolgen van deze transformatie om te kunnen gaan, is de Solfeggio toonladder. Het luisteren naar muziek op deze frequenties heeft een kalmerende en helende uitwerking.

De geschiedenis van de Solfeggio begint met koning David, die het geheim van de Solfeggio aan koning Salomon doorgaf. Hierna zijn de tonen verloren gegaan. David kreeg vier tonen, waarmee hij de psalmen componeerde. Salomon voegde een vijfde toon toe en gebruikte de frequenties bij het componeren van het Hooglied. Dit lied werd beschouwd als het meest heilige van alle psalmen.

De Solfeggio frequenties werden door Christelijke monniken herontdekt en uitgebreid tot zes tonen. Ze werden gebruikt in de Gregoriaanse gezangen (Carmen Gregorium). De gezangen, die de oorspronkelijke zes tonen bevatten, penetreren het onderbewustzijn en het bewustzijn diep. Van deze gezangen in hun bijzondere toonzetting werd geloofd dat ze een enorme spirituele zegening inhielden als ze gezongen werden. De lettergrepen die de noten van deze toonladder aanduiden; Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La, zijn afkomstig uit het middeleeuwse lied Ut Queant Laxis, een Gregoriaans lied geschreven voor St. Johannes de Doper. De tekst van Ut Queant Laxis suggereert dat deze noten een communicatiekanaal openen met het Goddelijke.

Dr. Joseph Puleo herontdekte de Solfeggio frequenties. Hij vond een serie van 6 gecodeerde elektromagnetische frequenties die correspondeerden met de 6 vermiste tonen van de oude Solfeggioschaal in "Numeri", het vierde boek van de Hebreeuwse Bijbel. Dr. Puleo wilde zijn ontdekking, ondanks dat hij gewaarschuwd was dat het waarschijnlijk veiliger was onder zijn eigen naam te publiceren, in eerste instantie onder het pseudoniem “Dr. Barber” uitbrengen, nadat er echter een mislukte aanslag op zijn leven was gepleegd koos hij ervoor het boek, dat hij samen met dr. Leonard Horowitz schreef, toch onder zijn eigen naam te publiceren.

Later werd een tweede Solfeggio systeem, het goddelijke Solfeggio systeem, geopenbaard aan Joseph Crane. G.W. Hardin heeft hier uitgebreid verslag van gedaan en ontdekte tevens, na de Sofleggio onderzocht te hebben een derde Solfeggio systeem. Wat ook naar boven kwam, was een totaal fractal systeem van Solfeggios die invloed hebben op specifieke delen van het lichaam. Er zijn drie niveaus van Solfeggio Frequenties: het archetypal (aardse), het goddelijke (hemelse) en de universele (kosmische). Binnen elk niveau bestaan er twee onderdelen, het mannelijke en het vrouwelijke. Het vrouwelijke deel bestaat uit negen tonen terwijl de mannelijke is opgebouwd uit zes tonen. Wanneer alle frequenties van een onderdeel worden gespeeld creëren ze harmonie en eenheid.

Volgens G.W. Hardin, een Amerikaanse auteur en mathematicus, bevinden de aarde en haar bewoners zich in een kritieke existentiele fase. Door de eeuwen heen zijn we zeer sterk onder de invloed geraakt van krachten die de financiële markten, de opleidingsinstituten, de media, de showbusiness, de gezondheidszorg, de wapenindustrie, de olie-industrie, de voedingsindustrie beheersen, door politieke en geestelijke leiders die ons tegen elkaar opzetten en tot oorlogen aanzetten, en die ons verstikkende geloofssystemen en/of politieke ideologieën opleggen die ons onderdrukken, verblinden, verlammen en die ons aanzetten tot ongekende wreedheden en intolerantie en ons daarbij indoctrineren te denken dat we enorm goed bezig zijn voor God en/of de mensheid.

De Solfeggio frequenties zijn in staat om de mensheid van zijn ketenen te ontdoen en wereldwijd vrede en voorspoed te brengen. Een link naar zijn artikel “The Jericho Moment — Crumbling the walls of our prison planet”  heb ik onderaan geplaatst.

De aardse Solfeggio frequentie schaal die door J. Puleo herontdekt werd bestaat uit de volgende tonen:

UT   - 396 Hz

RE   - 417 Hz

MI   - 528 Hz

FA   - 639 Hz

SOL - 741 Hz

LA   - 852 Hz

De derde toon Mi, frequentie 528, is afgeleid van "MI-ra gestorum" dat in het Latijn "mirakel of wonder" betekent. Opmerkelijk genoeg wordt deze frequentie door genetische biochemici gebruikt om beschadigd DNA te repareren - de genetische blauwdruk waarop het leven is gebaseerd

Wat is het geheim achter de Solfeggio frequenties?

Er zijn mensen die geloven van het geheim van de frequenties gelegen is in het feit dat elk van de Solfeggio frequenties terug te leiden zijn tot de zeer krachtige nummer 3, 6 of 9. De meest intelligente mens (most gifted=beter) die ooit leefde, Nikola Tesla, zei over deze cijfers: "If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have a key to the universe."

Solfeggio frequenties - Gebaseerd op de cijfers 3, 6, 9.

Om je te laten zien dat de frequenties zijn gebaseerd op deze nummers maken we gebruik van de reductiemethode uit de Phytagoriaanse getallenleer. Deze reductiemethode is eenvoudig en word gebruikt om grote nummers terug te brengen naar een enkel cijfer. Dr. Joseph Puleo beschrijft deze methode in zijn boek.

Laten we deze methode toepassen op de Solfeggio frequenties. The originele Solfeggio frequenties zijn: 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz and 852 Hz.

Deze resultaten zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen!

Hoe werken de Solfeggio tonen in 3, 6, and 9?

Om dat uit te leggen moeten we zichtbaar maken hoe iedere frequentie vibreert. Dat doen we door middel van cymatica – het visualizeren van geluid.

Het is belangrijk je te realizeren dat geluid trilling is en iedere trilling heeft een ander effect op ons. Cymatica is het proces om geluid zichtbaar te maken door een medium zoals zand of water te doen trillen. Cymatica komt van het Griekse woord "kuma" dat zich laat vertalen als "een golf van energie". Cymatica is ook de wetenschap die het genezen met geluid onderzoekt.

De geschiedenis van cymatica

De geschiedenis van cymatica gaat terug naar de tijd van Da Vinci (1452-1519), het viel hem op dat het stof op een trillende houten tafel geometrische patronen vormde. Galileo (1564-1642) merkte dat het koperstof dat ontstond als hij een koperen plaat afschrapte, dansende figuren vormde op de plaat. Robert Hooke (1635-1703), een Engelse geleerde aan de Oxford universiteit, ontdekte dat bloem op een glazen plaat patronen vormde als hij met een strijkstok van een viool over de rand van dat glas streek. Het was dit experiment dat Ernest Chladni ruim 100 jaar later inspireerde tot zijn experimenten met zand op een metalen plaat.

Cymatica- Solfeggio frequenties

Dus "cymatica" - het proces van het zichtbaar maken van geluid - helpt ons te begrijpen dan geluid vibratie is en dat verschillende vibraties een verschillend effect op ons hebben. De Solfeggio frequenties vibreren op verschillende frequenties en elk van de Solfeggio frequenties kan teruggebracht worden tot de krachtige nummers 3,6 of 9.

De geometrische patronen die de frequenties in de cellen vormen hebben een grote capaciteit voor heling en spirituele verlichting. In mijn praktijk maak ik gebruik van apparatuur die Solfeggio frequenties omzetten in torsievelden waardoor de frequenties diep doordringen in de cellen en intense heling en groei brengen.

Links:

The Secret Solfeggio Frequencies

The Jericho Moment

Healing codes for the biological apocalypse

Solfeggio en de nummers 3,6 en 9

Download de Solfeggio Frequenties

Grandsolfeggio.com/history/

Ut queant laxis Resonare fibris, Mira gestorum, famuli tuorum, Solve polluti, labii reatum, Sancte Iohannes.
Do let our voices, resonate most purely, miracles telling, far greater than many; so let our tongues be lavish in your praises, Saint John the Baptist.

Lezing van John Stuart Reid Ph.D over de geheimen van cymatica.

Hier de cymatics van alle solfeggio frequenties: energie en trillingen werken tot op het moleculaire level. We hebben 70 verschillende receptors op onze moleculen die resoneren met bepaalde frequenties. Deze trillingen vormen geometrische patronen in de cellen die een grote capaciteit hebben voor heling en spirituele verlichting. Hieronder ijskristallen die zich vormen in water dat aan de Solfeggio frequenties is blootgesteld.

Lezing van Len Horowitz over the Healing codes for the biological Apocolyps - Deel 1 van 3. Deel 2 Deel 3

The Lost Seeds of the Solfeggio Seminar by GW Hardin & Barry Goldstein